Industrialisering

DSC9141

Vi är med hela vägen – om du vill.

Vår indus­tri­alis­er­ing­sprocess består av fyra tydli­ga delar och föl­jer beprö­vade TRL/M­RL-nivåer. Bäst blir resul­tatet om vi är med redan från bör­jan för att grans­ka under­lag samt kom­po­nent- och materialval.
1

Process & metodframtagning

Här sker en genomlysning av pro­duk­ten utifrån gjor­da kom­po­nent­val och kom­pat­i­bilitet. Vi matchar mot vår verk­tyg­sup­p­sät­tning, mask­in­park samt upp­byg­gd mon­tagekom­pe­tens och erfaren­het. En tydlig mon­tage­sekvens definieras som säkrar grun­den till ett lyck­at pro­duk­tion­sre­sul­tat. Vid behov tar vi fram ett dedik­er­at pro­duk­tion­sun­der­lag via ex. E3 eller AutoCad.

2

Upp­start – prototyp

Här ser vi till att tillverkn­ing­sprocessen möter er kravspeci­fika­tion – så att det inte kostar mer än det smakar. Vår mon­tage­sekvens valid­eras och alla verk­tygsval utvärderas i pro­duk­tio­nen. Nya kom­bi­na­tion­er av förbind­ningar tvärsnitts­analy­seras för 100% valid­er­ing. Ofta är kun­dens kon­struk­tör­er på plats för att vi till­sam­mans kan hit­ta optimeringar.

3

Förseri­etil­lverkn­ing

Efter inför­da för­bät­tringar star­tar förseri­etil­lverkn­ingen. Pro­duk­tion­sprocessen är utstakad, lever­an­törslever­anser star­tas upp och mate­ri­alflödet säkras via prog­noser. Den­na fas syf­tar främst till att valid­era det kom­plexa sam­spelet mel­lan kon­struk­tion, lever­an­tör­er och vår egen pro­duk­tion­sap­pa­rat. Här får vi ock­så en bra känsla för pro­duk­tens ekono­mi och därmed kun­dens förvän­tade resultat.

4

Seri­etil­lverkn­ing

Seri­etil­lverkn­ing är pré­cis som det låter. Pro­duk­ten är startk­lar, försörjningsked­jan säkrad och tillverkn­ing kan ske i full fart.
Ni bestäm­mer tak­ten på era lever­anser, vi tar hand om resten!

Ett smartare upplägg helt enkelt!