Fullservicepartner

DSC5037 A

Lugn, vi red­er ut dina kablage- och montagebehov

Mindre trassel

Vår vision är att vara Sveriges ledande fullser­vicepart­ner för design och lever­ans av kablage- och elek­tron­ikmon­tage. Styrkan lig­ger i en beprö­vad indus­tri­alis­er­ing­sprocess där vi steg för steg säk­er­ställer att pro­duk­t­de­sign, kom­po­nent- och lever­an­törsval samt pro­duk­tion­s­me­toder ger ett resul­tat som upp­fyller kun­dens förväntningar

Smarta detaljer och breda lösningar

Våra pro­duk­ter ingår ofta i en bredare lös­ning – det kan vara en mon­tage­plåt till en fly­g­plat­struck eller en fullt funk­tion­stes­tad elek­tron­ikbox till elfor­don. Med vår kärnkom­pe­tens i förbind­ning­steknik och kablage tar vi fullt ans­var i alla detal­jer och har en myck­et flex­i­bel och agil pro­duk­tion­sap­pa­rat för mon­tage av kom­plexa elek­tromekaniska produkter.

Vi tar gärna på oss mycket

Om hela eller delar av tillverknin­gen upp­tar för myck­et av er kärnkompe­tens så kan vi ska­pa en konkur­ren­skraftig lös­ning. Vi frigör tid och resurs­er i er utveck­ling, inköp och fram­för allt tillverkn­ing. På finan­siel­la sidan frigörs lagervärde och avkast­nin­gen på kap­i­tal ökar drama­tiskt.
Lägg hela eller delar av er tillverkn­ing hos oss och ska­pa ökade resul­tat till­sam­mans med en trygg och långsik­tig samar­betspart­ner.

Vi kallar upplägget BPO – Busi­ness Process Outsourcing.

Det tycker vi är smart!