Tillverkning

DSC4825

Vi är spe­cial­is­ter på tillverkning

Vi lev­er­erar var­je år till nära hun­dra kun­der i både sto­ra och små serier. Vår tillverkn­ing­sprocess är utfor­mad för att ska­pa ett effek­tivt, flex­i­belt och kvalitetssäkrat flöde som klarar hög vari­a­tion med sam­ma resul­tat var­je gång. Vi dri­ver vår verk­samhet med Mon­i­tor G5 som affärssys­tem och vår tillverkn­ing sker stegvis efter kit-to-order principen:

Märkn­ing och komponenter

Tillverkn­ings­doku­ment, etiket­ter och märkn­ing skrivs ut. Pro­duk­tens revi­sion och rit­ningssta­tus kon­trolleras. Kom­po­nen­ter för tillverkn­ing plockas ur våra hissauto­mater som kom­mu­nicer­ar söm­löst med affärssys­temet. Märkn­ing och mate­r­i­al ska­par ett mon­tagek­it som utgör bäraren för era pro­duk­ter genom produktion.

DSC5145
DSC5057

Kabelka­p­n­ing & crimpautomater

Kabel­ma­te­r­i­al till er tillverkn­ing­sor­der kapas, skalas och pre­par­eras i mask­i­nen. Kablar märks med kop­plingspunk­ter och pro­duk­t­in­for­ma­tion för att säkra kvalitet i mon­tagesteget. Genom helau­toma­tisk proces­sande av enkelledare maximer­ar vi automa­tis­erin­gen av den kvalitet­skri­tiska kontaktpressningen.

Kablage­mon­tage

Hela orderkit­tet kom­mer till mon­tageper­son­alen när alla för­beredande steg har genom­förts. Förut­sät­tningar­na för effek­tivt och kor­rekt mon­tage är nu bäs­ta möjli­ga. Vi väl­jer mon­tageme­tod beroende på pro­duk­tens egen­skaper och voly­mer. Vid högre voly­mer och täta lever­anser sker mon­tage i mon­tage­fix­tur­er med inte­gr­erad test­ning av samtli­ga kopplingspunkter.


DSC4976
DSC4803

Mekaniskt mon­tage

Mån­ga gånger är de färdi­ga kabla­gen en del av kun­dens beställ­da pro­dukt. Det kan vara en för­mon­tage­plåt, styr­box, for­don­span­el eller likande. Med allt kablage klart kan slut­mon­terin­gen i mek.montage genom­föras. Våra mon­tör­er job­bar helt enligt fast­ställ­da under­lag som vi tag­it fram i vår industrialisering.

Funk­tion­sprovn­ing

Färdi­ga pro­duk­ter, kablage eller mekanik, provas i flera steg. Först kon­trolleras elsäk­er­heten genom ett högspän­ning­sprov som ver­i­fier­ar pro­duk­tens iso­la­tion. Sig­nal- och funk­tion­sprovn­ing säk­er­ställer sedan att pro­duk­ten direkt kan använ­das i kun­dens mon­tage utan problem. 

DSC4733

Utlever­ans

Våra lever­anser går var­je vardag till kun­der både i Sverige och utom­lands. Upp till 40% av vår tillverkn­ing exporteras, främst till våra sven­s­ka kun­ders fab­rik­er runt om i världen. Inom Västerås ser­var vi våra kun­der med snabb bud­bil som anlän­der inom en timme från leverans.

Smartare leveranser helt enkelt!